vo2-max-testDa li ste u formi?

Odgovor na ovo pitanje može biti subjektivan, prema trenutnom osećaju ili ako hoćemo da budemo objektivni, najpouzdaniji pokazatelj nečije kondicije – forme jeste test maksimalnog volumena potrošenog kiseonika, tzv. VO2 max test.

VO2 max je maksimalna potrošnja kiseonika ili aerobni kapacitet koji organizam može da transportuje i iskoristi u toku vežbanja sa postepenim pojačavanjem inteziteta. VO2 max se iskazuje ili u apsolutnom odnosu u litrima u minuti (l/min) ili u relativnom odnosu u mililitrima po kilogramu u minuti (ml/kg/min). Ovaj relativni odnos se čest koristi da bi se sportisti mogli upoređavati u smislu izdržljivosti i snage.

Merenje VO2 max

Merenje VO2 max se obavlja testom opterećenja gde se otpor, a time i intezitet vežbanja postepeno povećavaju (na traci ili ergo-biciklu), dok se meri odnos koncentracije udahnutog kiseonika i izdahnutog ugljen dioksida. Inspirijum i ekspiriujum mere se posebnom aparaturom, a da bi se to postiglo trkač svre vreme testa nosi masku koja je stavljena na lice. Maksimalni VO2 se dostiže kada se potrošnja kiseonika ustali na nekom nivou i pored povećavanja opterećenja.

Kuper je dao svoje tumačenje VO2 max u relativnom odnosu (ml/kg/min) prema obrascu:

VO2 max= (d-505)/45

gde je d=daljina u metrima pretrčana za 12 minuta.

Ovaj pokazatelj, VO2 max, je najmerodavniji za određivanje kardiovaskularne spremnosti, tj. forme i maksimalne aerobne snage.

Prosečne vrednosti

Apsolutne vrednosti VO2 max su 40-60% veće kod muškaraca u odnosu na žene. Prosečan mlađi neutreniran muškarac bi imao VO2 max približno 3,5 l/min , odnosno 45 ml/kg/min. Što se tiče žena, mlađa neutrenirana ženska osoba bi u proseku imala VO2 max oko 2,0 l/min , odnosno 38 ml/kg/min. Ove vrednosti se treninzima mogu značajno unaprediti, zavisno od pojedinca – manje ili više uspešno. Kondicija pa i VO2 max vrednosti opadaju sa godinama.

U sportovima izdržljivosti velika važnost se pridaje ovom parametru, a vrhunski takmičari imaju veoma visoke VO2 max vrednosti, od 75-95 ml/kg/min. Klubski trkači koji se trče maratone imaju oko 70 ml/kg/min.

Pre otpočinjanja bilo kakvog testa opterećenja za merenje VO2 max, morate znati da oni mogu biti i opasni zbog respiratornog i kardiovaskularnog napora, pa je obavezno prisustvo lekara prilikom njihovog obavljanja. Radi smanjenja rizika, razvijeni su i mnogi sub-max testovi koji su jako slični VO2 max testu, ali se ne dostiže maksimum kao kod VO2 testa. Rezultati su veoma komparativni.

U Srbiji je jedna od najmerodavnijih ustanova za obavljanje ovakvih testova upravo Republički zavod za sport u Beogradu.