Naše udruženje Aktivan život izvodi projekat “Pokreni se! Utrči u aktivan život” u saradnji sa GTZ-om. Kako biste dobili sliku šta su sve ciljevi GTZ-a u okviru projekta sa kojim i mi sarađujemo, kao i čime se GTZ bavi i razlozima zašto su baš nas prepoznali kao omladinsku inicijativu vrednu pažnje pročitajte ovaj kratak tekst.

Projekat „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“ (SoSYEP) predstavlja rezultat i produžetak projekta „Transformacija sukoba i osnaživanje mladih“ koji Nemačka razvojna organizacija “Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH” realizuje u saradnji sa Nemačkim saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) od 2002.godine. Na bazi pojedinačnih projekata podrške mladima u Srbiji koji su bili realizovani u periodu nakon 2001. godine, GTZ je prepoznao važnost i potrebu za uspostavljanjem celovitog pristupa mladima i celovitog projekta koji bi se bavio strukturnim osnaživanjem mladih. Osnovna ideja je da se podstaknu mladi za učešće u demokratizaciji društva i u političkim procesima kojima se osnažuju za aktivnu participaciju u svim nivoima društva.

Partner projekta je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Ciljevi

Sveukupni cilj projekta je strukturno osnaživanje sistema za podršku mladima gde vladine instance i relevantne interesne grupacije (škole, omladinske grupe, NVO, strukovna udruženja, prekogranični instituti) šire oprobane modele transformacije sukoba i participacije mladih u okviru procesa demokratizacije.

Cilj aktuelne faze projekta je da na nacionalnom, regionanom i lokalnom nivou postoje strukture podrške mladima koje podržavaju socijalnu, političku, i ekonomsku participaciju mladih u Srbiji.

U prvom planu će biti konsultacije pri MOS-u u vezi formulisanja standarda i direktiva za decentralizovanu implementaciju Nacionalne strategije za mlade. Opštine će biti osposobljene za planiranje i implementaciju nacionalne politike za omladinu u okviru nacionalnih standarda. Građansko društvo se umrežava na stručnom nivou kroz osnivanje krovnog udruženja i podržava u razvijanju i pripremi pristupa sistemu podrške.

Ciljne grupe i ostali učesnici

Ciljna grupa projekta su mladi oba pola, pretežno iz uzrasta između 15 i 30 godina – posebno marginalizovane grupe i grupe u riziku – u skladu s Nacionalnom stretegijom za mlade.

Ostali učesnici su omladinski koordinatori i profesionalci iz lokalnih samouprava, kao i organizacija građanskog društva (NVO, inicijative mladih, itd.). Oni su u najvećoj meri i članovi ciljne grupe. U okviru projekta sarađuje se i sa svim profesionalcima koji rade za ili sa mladima u Srbiji i u regionu.

Partnerska struktura: nosioci i posrednici

Politički nosilac projekta je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Implementacione organizacije u partnerskoj zemlji su regionalne i lokalne koordinacione službe za pitanja mladih.

Ostali posrednici su zaposleni u lokalnim samoupravama koje treba da integrišu akcione planove za mlade u sopstveni rad i da sarađuju sa lokalnim koordinacionim službama za mlade. U posrednike se ubrajaju i organizacije i interesne grupacije (NVO, škole, omladinske grupe, strukovna udruženja, prekogranični instituti, omladinske inicijative, itd.).